Quốc hội thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Ngày: 27.07.2021
Thứ Ba, ngày 27/7/2021, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7). Sau đó, Quốc hội thảo luận về: chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về: kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Quốc hội biểu quyết thông qua: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; các Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022.

Trước đó, buổi sáng ngày 26/7/2021, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ bảy tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng, nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước, Sau đó, biểu quyết thông qua danh sách, bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả: có 483 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 483 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 96.79% tổng số ĐBQH). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiến hành thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Tiếp đến, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Tại phiên thảo luận đã có 14 đại biểu phát biểu, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đều thống nhất với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Báo cáo kiểm toán quyết toán của Kiểm toán Nhà nước. Cụ thể: Về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019: đa số các ý kiến đại biểu đánh giá cao việc thực hiện chính sách tài khóa năm 2019 dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, quyết định của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ cùng nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 đã hoàn thành toàn diện với 12/12 chỉ tiêu kế hoạch đạt và vượt mục tiêu đề ra. Chính phủ đã có nhiều giải pháp điều hành thu chi ngân sách để phục vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, giảm nợ công trong giới hạn cho phép... Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách có tiến bộ nhưng nhìn chung còn chưa nghiêm như giao dự toán, thu chi không sát, phân bổ giải ngân vốn đầu tư công chậm, thu từ sản xuất kinh doanh không đạt dự toán, kê khai thiếu thuế vẫn diễn ra, vẫn còn tình trạng chi sai chế độ, định mức, khả năng trả nợ chưa được cải thiện… Các ý kiến đại biểu đề nghị Chính phủ cần có giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý, điều hành ngân sách, thực thi chính sách tài khóa, tiết kiệm chi thường xuyên, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, cơ cấu lại ngân sách, nợ công theo hướng bền vững; chỉ đạo nghiên cứu rút ngắn quy trình quyết toán ngân sách nhà nước so với hiện nay để trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước vào kỳ họp cuối năm, làm cơ sở cho việc lập và phân bổ dự toán ngân sách năm sau, góp phần quản lý, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn lực tài chính, ngân sách của nhà nước;  Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020: các ý kiến đại biểu cơ bản thống nhất cho rằng mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng với quyết tâm cao và sự sát sao trong chỉ đạo, điều hành, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần huy động thêm nhiều nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật và các quy định chưa phù hợp với thực tiễn; khắc phục tình trạng lãng phí, bất cập trong quản lý, khai thác, sử dụng đất, tài nguyên; rà soát, thống kê lại diện tích đất nông nghiệp để hoang hóa, nhà ở, đất đô thị chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, đất, nhà công sản, các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài bị đội vốn, các dự án treo kéo dài nhiều năm, không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp để có giải pháp quản lý, sử dụng hợp lý tránh lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước. Nhiều ý kiến đại biểu nhấn mạnh, vấn đề tiết kiệm, chống lãng phí đã được thể hiện trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và Chính phủ, do đó, việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện phải quyết liệt hơn nữa, phải coi đây là quốc sách, trở thành ý thức, lối sống văn hóa, đạo đức của mỗi con người và toàn xã hội.

Đại biểu Nguyễn Danh Tú, Ủy viên Ủy ban Tư Pháp, ĐBQH tỉnh Kiên Giang (ảnh) cho rằng, Thứ nhất, cần xác định công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đi đôi, gắn bó chặt chẽ với công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời đè nghị, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển được Đại hội Đảng lần thứ 13 xác định là một trong ba đột phá chiến lược, khắc phục cơ bản tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết. Thứ hai, trong thời gian qua, tình trạng các dự án treo vẫn còn tồn tại. Theo thông tin phản ánh có dự án 26 năm vẫn nằm trên giấy, có dự án treo gần 3 thập niên, có dự án 10 năm vẫn là khu đất trống. Các dự án treo thời gian dài chưa triển khai hoặc triển khai dở dang, gây lãng phí nguồn lực của nhà nước, của xã hội. của người dân, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị các cơ quan hữu quan cần tổng hợp có giải pháp xử lý dứt điểm đối với các dự án treo. Thứ ba, trong thời gian qua, các cơ quan hữu quan đã nỗ lực thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm góp phần quan trọng vào công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí. Tuy nhiên, theo báo cáo năm 2020, ngành thanh tra cả nước kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 23.843 tỷ đồng và 830 hecta đất đã thu hồi 9.388 tỷ đồng, 118 hecta đất. Như vậy, còn 14.455 tỷ đồng, tỷ lệ khoảng 60,62% và 712 hecta đất tỷ lệ khoảng 85,78% chưa thu hồi được. Việc tỷ lệ chưa thu hồi còn cao là do các kiến nghị chưa có tính khả thi hay do các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan không thi hành trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Báo cáo cần phân tích rõ hơn nguyên nhân chưa thu hồi được theo kiến nghị của ngành thanh tra.

Kết thúc nội dung thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thay mặt Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày các Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau đó Quốc hội thảo luận tại Đoàn về dự kiến các nhân sự này. Buổi chiều, Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự, biểu quyết thông qua danh sách. bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả: có 479 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 479 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 95.99% tổng số ĐBQH).  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiến hành thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Tiếp đó, Quốc hội họp riêng, nghe: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu các chức danh này. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách,  bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, và biểu quyết thông qua các Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả như sau: Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước: có 483 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 483 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 96.79%   tổng số ĐBQH); Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: có 480 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 480 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng 96.19% tổng số ĐBQH); Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: có 480    đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 480 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt và bằng  96.19% tổng số ĐBQH). Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tiến hành thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Tiếp đến, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Sau đó, Quốc hội họp riêng, nghe: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra về các nhân sự này. Quốc hội thảo luận ở Đoàn về: cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Tòa án nhân dân tối cao. Qua thảo luận, 8/8 đại biểu trong Đoàn thống nhất với Tờ trinh của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp về các nhân sự này.

Thanh Anh

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:201