QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
Ngày: 19.11.2019
Thứ Ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Qua thảo luận, đa số ý kiến thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật, nhằm tạo lập khung pháp lý có hiệu lực cao điều chỉnh hoạt động đầu tư, khắc phục được những hạn chế, vướng mắc, thu hút được các nguồn lực xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước,...Các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung cụ thể như:

Về tên gọi của dự án Luật: Đa số ý kiến đại biểu thống nhất về tên gọi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nên đổi tên Luật thành Luật về quan hệ đối tác công tư, sẽ phù hợp với phạm vi điều chỉnh và bao quát hết được các quan hệ đối tác công tư, bao gồm cả các quan hệ đầu tư khai thác và sử dụng các tài sản công để phục vụ cho nhu cầu của xã hội.

Về phạm vi điều chỉnh: Có ý kiến cho rằng phạm vi điều chỉnh là quá rộng. Có ý kiến cho rằng theo Tờ trình của Chính phủ, có sự phân biệt giữa PPP và xã hội hóa theo hướng xã hội hóa chỉ áp dụng cho các dự án nhỏ, do vậy nên loại trừ ra khỏi phạm vi điều chỉnh của dự án luật này. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng quan điểm này là chưa rõ ràng vì bản chất cơ chế thực hiện xã hội hóa có tính chất tương đồng với PPP do cùng mục tiêu thu hút vốn tư nhân; trong khi chính sách này đang được thực hiện rất nhiều mà không được quản lý chặt chẽ, gây thất thoát nguồn lực nhà nước vào tay một số bộ phận; do vậy, đề nghị Luật này cần điều chỉnh toàn bộ quan hệ đối tác công tư, trong đó bao gồm cả hoạt động xã hội hóa. Có ý kiến cho rằng không chỉ dự án đầu tư mới, kể cả những công trình hạng mục mà hiện nay Nhà nước đang quản lý nhưng nhượng quyền khai thác cho tư nhân thuê mà hợp lý hơn, hiệu quả hơn thì cũng phải đưa vào trong phạm vi điều chỉnh của dự án Luật. Có ý kiến đề nghị giải thích rõ cụm từ “hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư” và “hoạt động quản lý nhà nước đối với dự án PPP” trong Điều 1.

Về áp dụng luật: Một số ý kiến đề nghị Chính phủ rà soát tính thống nhất của Luật này với các luật khác có liên quan (Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Quản lý nợ công,...) nhất là các dự án luật đang được xem xét sửa đổi, bổ sung (như dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai). Có ý kiến cho rằng nội dung nào chưa thống nhất giữa Luật này và các luật khác thì cần được cân nhắc quy định luôn trong Luật này. Có ý kiến cho rằng việc xây dựng Luật PPP sẽ ảnh hưởng đến nhiều luật liên quan, đề nghị rà soát, bổ sung Phụ lục về những Luật cần sửa đổi hoặc cần có một luật sửa đổi nhiều luật.

Về lĩnh vực đầu tư của dự án PPP: Nhiều ý kiến cho rằng nên mở rộng lĩnh vực đầu tư của dự án PPP, không chỉ giới hạn trong 07 lĩnh vực được đề xuất tại dự thảo Luật, cần bổ sung các lĩnh vực khác như: Giáo dục văn hóa, thể thao, môi trường, nông nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, hạ tầng khoa học công nghệ, hạ tầng khu vui chơi, giải trí, hạ tầng thương mại, lĩnh vực trợ giúp trẻ em, người cao tuổi,...Một số ý kiến nhất trí thu hẹp lĩnh vực đầu tư như tại dự thảo Luật, không nên mở rộng lĩnh vực đầu tư, đồng tình với thiết kế mở để bổ sung các lĩnh vực khác khi cần thiết. Có ý kiến cho rằng không nên thu hút đầu tư vào những lĩnh vực liên quan đến quốc phòng, an ninh; cần rà soát, đánh giá các lĩnh vực không được áp dụng. Có ý kiến cho rằng điểm b khoản 1 Điều 5 dự thảo Luật quy định lĩnh vực PPP bao gồm hệ thống truyền tải điện, trong khi việc truyền tải điện là độc quyền của Nhà nước, do vậy đề nghị rà soát, thống nhất với Luật Điện lực nhằm đảm bảo an ninh nhà nước trong lĩnh vực truyền tải điện.

Về phân loại dự án PPP và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP: Một số ý kiến đề nghị bổ sung, quy định rõ thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP để phù hợp với Luật Đầu tư công; đề nghị bổ sung thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã và thẩm quyền của HĐND các cấp cho phù hợp với các loại dự án đầu tư theo hình thức đầu tư công đã quy định tại Luật Đầu tư công; nên xem xét quy định 03 cấp quyết định chủ trương đầu tư gồm: Quốc hội, Chính phủ và Hội đồng nhân dân. Một số ý kiến nhất trí về việc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP gồm 03 cấp; ở địa phương chỉ bao gồm UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Có ý kiến đề nghị cần bổ sung chỉ rõ các nhóm vấn đề, đối tượng quyết định chủ trương và giao cho cơ quan nào thì phải ghi thật cụ thể. Một số ý kiến cho rằng cần quy định cụ thể hơn về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, trách nhiệm và thẩm quyền xét duyệt chủ trương đầu tư; đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu quy định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư gắn với việc phân loại dự án phù hợp với đặc thù của phương thức đầu tư, tạo điều kiện bảo đảm tiến độ triển khai dự án, bảo đảm được lợi ích các bên; một số ý kiến cho rằng việc phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư có thể quy định theo nhóm hợp đồng và quy mô, tính chất của dự án. Một số ý kiến cho rằng cần phân cấp mạnh cho các cấp địa phương; có ý kiến cho rằng không nên phân cấp cho địa phương,...

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về 02 dự án luật: Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:372