Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ngày: 26.11.2019
Thứ Hai, ngày 25 tháng 11 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung cụ thể như:

Về quan điểm chỉ đạo và phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật: Nhiều ý kiến tán thành với quan điểm chỉ đạo là tập trung sửa đổi, bổ sung kịp thời những vấn đề mang tính cấp bách, cần thiết nhất để tháo gỡ vướng mắc, bất cập về thể chế và khắc phục những tồn tại, khó khăn trong công tác giám định tư pháp phục vụ giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng. Có ý kiến đề nghị, dự án Luật cần xác định cụ thể những vấn đề, lĩnh vực cần giám định và những lĩnh vực không cần giám định.

Về tổ chức giám định tư pháp công lập: Một số ý kiến tán thành việc bổ sung quy định Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao là một trong các tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự vào dự thảo Luật. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ việc bổ sung quy định Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân tối cao. Vì đây là vấn đề mới, chưa có đánh giá tổng kết; Viện kiểm sát vừa thực hiện quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp vừa trực tiếp thực hiện giám định sẽ không đảm bảo tính khách quan và sẽ làm phát sinh bộ máy, biên chế. Do đó, cần tăng cường nhân lực cho các tổ chức giám định tư pháp đang đảm nhiệm giám định lại việc trên mà không nên lập tổ chức mới.

Về trưng cầu giám định và tiếp nhận trưng cầu giám định: Có ý kiến cho rằng, việc quy định cơ quan chủ trì và cơ quan, tổ chức tham gia phối hợp giám định trong trường hợp trưng cầu giám định tư pháp liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau là cần thiết. Tuy nhiên, dự thảo Luật phải quy định rõ tiêu chí để cơ quan trưng cầu giám định lựa chọn và cơ chế thực hiện giám định để bảo đảm tính khả thi. Có ý kiến đề nghị cần có quy định khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy việc tiếp nhận, thực hiện giám định giữa địa phương và Trung ương, gây khó khăn cho cơ quan trưng cầu.

Về thời hạn giám định: Một số ý kiến tán thành sự cần thiết bổ sung quy định về thời hạn giám định trong dự án Luật. Một số ý kiến đề nghị làm rõ căn cứ để tính thời hạn giám định tư pháp tối đa là 3 tháng để tránh bị lợi dụng đối với các vụ án kinh tế. Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định thời gian giám định, vì từng vụ việc trong mỗi lĩnh vực có tính chất khác nhau; có ý kiến cho rằng, quy định thời hạn giám định vẫn còn bất cập, vì cùng một vấn đề về thời hạn giám định nhưng lại được quy định cả ở trong Luật Giám định tư pháp và Bộ luật Tố tụng hình sự. Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể về thời hạn, căn cứ giám định lại, thời gian giám định bổ sung.

Về kết luận giám định: Có ý kiến đề nghị quy định rõ trường hợp có khiếu nại về kết luận giám định thì tổ chức nào có thẩm quyền đưa ra kết luận giám định có hiệu lực, để cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng sử dụng.

Về xử lý vi phạm trong hoạt động giám định tư pháp: Có ý kiến cho rằng, các quy định về xử lý trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người giám định còn thiếu, chưa cụ thể, rõ ràng nên khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình trưng cầu giám định.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ quản lý lĩnh vực giám định tư pháp; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước: Có ý kiến cho rằng, quy định cấp thẻ giám định viên tư pháp là không cần thiết. Đề nghị giao Bộ Tư pháp là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về giám định tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc cấp, đổi, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên. Một số ý kiến tán thành việc bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước trong giám định tư pháp. Một số ý kiến cho rằng, việc bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước trong giám định tư pháp là không cần thiết.

Về áp dụng quy định trưng cầu giám định của cơ quan thanh tra: Một số ý kiến nhất trí với việc áp dụng quy định của Luật Giám định tư pháp đối với việc thực hiện giám định phục vụ công tác thanh tra trong dự thảo Luật. Một số ý kiến khác đề nghị cân nhắc việc bổ sung quy định việc thực hiện giám định phục vụ công tác thanh tra trong dự thảo Luật. Bởi vì, công tác thanh tra không phải là hoạt động tư pháp. Có ý kiến cho rằng, trình tự, thủ tục trưng cầu giám định để phục vụ công tác thanh tra nên quy định tại Nghị định của Chính phủ, không quy định trong Luật,...

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở hội trường, biểu quyết thông qua 03 Luật: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:840