Quốc hội thảo luận về Luật đường sắt (sửa đổi)
Ngày: 31.05.2017
Ngày 30-5, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật đường sắt (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật nêu trên.

Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu thống nhất sự cần thiết ban hành Luật đường sắt (sửa đổi) với 10 chương, 90 điều. Đại biểu thảo luận về: Chính sách phát triển đường sắt; ưu đãi, hỗ trợ trong hoạt động đường sắt; tài sản, phí, giá sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt,… cần quy định rõ, đầy đủ và mang tính đột phá đối với chính sách phát triển ngành đường sắt, để giao thông đường sắt đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống giao thông vận tải; đề nghị quy định tăng tỷ trọng đầu tư từ ngân sách nhà nước cho đường sắt nhằm để thu hút đầu tư; đại biểu cho rằng quy định về các ưu đãi, hỗ trợ trong hoạt động đường sắt chưa cụ thể, chưa tạo được đột phá. Đề nghị bổ sung quy định mức ưu đãi cao nhất trong đầu tư kinh doanh đường sắt, công nghiệp đường sắt về đất, vốn vay, thuế, tín dụng; quy hoạch kết cấu đường sắt với các ngành vận tải khác phải được đồng bộ, trong đó kinh doanh đường sắt là chủ đạo; bổ sung quy định thời gian lập quy hoạch, điều kiện lập quy hoạch đường sắt, kỳ quy hoạch; thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải, UBND cấp tỉnh trong quy hoạch liên tỉnh, địa phương. Đề nghị có một chương riêng quy định về quản lý nhà nước (QLNN) trong hoạt động đường sắt, để phân định rõ hơn QLNN với quản lý kinh doanh đường sắt của doanh nghiệp, khắc phục sự chồng chéo, bất cập trong thực hiện chức năng QLNN chuyên ngành về giao thông vận tải đường sắt; quy định rõ hơn trách nhiệm của chính quyền địa phương trong bảo đảm an toàn giao thông đường sắt; đề nghị rà soát, tổng kiểm tra đường ngang để có quy định phù hợp đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa tai nạn đường sắt và với lộ trình hợp lý để xây dựng; quy định cụ thể về hành lang an toàn giao thông và trách nhiệm của các cấp khi tai nạn xảy ra,…

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi) và dự án Luật tố cáo (sửa đổi)./.

 

 

Nguyễn Dư
Số lần đọc:711