QUỐC HỘI THẢO LUẬN BÁO CÁO CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2016-2021 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VÀ CHÍNH PHỦ
Ngày: 30.03.2021
Thứ Hai, ngày 29 tháng 3 năm 2021, Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về: Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ. Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước: Nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp; vào năm cuối của nhiệm kỳ, đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lụt liên tiếp tác động nặng nề đến sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sát sao, quyết liệt của Đảng, Chính phủ, sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của Quốc hội và sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng và quyết tâm của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và của cả hệ thống chính trị, nước ta vẫn đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Trên các cương vị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ: Ủy ban Pháp luật tán thành với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ và nhận thấy, trong nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí là những thách thức lớn chưa từng có như tình hình xâm nhập mặn, hạn hán kỷ lục ở Đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống ở Tây Bắc, bão lũ, ngập lụt ở miền Trung,...gần đây nhất là đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành và giám sát chặt chẽ của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành, cải cách mạnh mẽ và quyết liệt hành động theo phương châm Chính phủ kiến tạo, hành động; kết quả đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Trong đó, trong 04 năm đầu nhiệm kỳ, Chính phủ đã điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra; năm 2020, năm cuối nhiệm kỳ, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, linh hoạt ứng phó kịp thời, tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết liệt phòng, chống dịch, đồng thời duy trì và phục hồi sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, khống chế; nước ta là một trong số ít quốc gia trên thế giới duy trì được tăng trưởng dương, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của Nhân dân.

Nhìn chung, trong hiệm kỳ qua, nhiều kết quả đã được lượng hóa, thể hiện rõ thành các chỉ tiêu, số liệu hết sức rõ ràng, cụ thể trong Báo cáo và các phụ lục, được cộng đồng quốc tế ghi nhận thông qua sự cải thiện mạnh mẽ thứ tự xếp hạng quốc tế của Việt Nam trên nhiều chỉ số, lĩnh vực như về đổi mới sáng tạo, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh toàn cầu, về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, phát triển con người của Việt Nam, xếp hạng về phát triển bền vững,...Bên cạnh các kết quả tích cực đã đạt được, công tác của Chính phủ trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong nhiệm kỳ tới./.

 

Nguyễn Dư
Số lần đọc:305