Quyết định về việc hủy bỏ Bộ đơn giá xây dựng cơ bản các công trình xây dựng trên biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 07/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
Ngày: 06.07.2018
Số lần đọc:272