Tài liệu kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14
Ngày: 16.05.2017

BÁO CÁO Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2016

BÁO CÁO Thẩm tra dự án Luật Tố cáo (sửa đổi)

BÁO CÁO Kết quả rà soát các quy định pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo

ĐỀ CƯƠNG  DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TỐ CÁO

BÁO CÁO Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Luật Tố cáo (sửa đổi)

BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp về Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi)

BÁO CÁO Tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH Dự án Luật tố cáo (sửa đổi)

BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành, cơ quan liên quan đối với Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi)

BÁO CÁO Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi)

BÁO CÁO Đánh giá tác động Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi)

THUYẾT MINH NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ THẢO LUẬT TỐ CÁO (SỬA ĐỔI)

TỜ TRÌNH Về dự án Luật tố cáo (sửa đổi) 

LUẬT TỐ CÁO (SỬA ĐỔI)

BÁO CÁO THUYẾT MINH Đề nghị xây dựng Dự án Luật Thuỷ sản (sửa đổi)

BÁO CÁO Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng Luật Thủy sản  của một số quốc gia trên thế giới

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thủy sản 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Trong nội dung Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi)

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI  DỰ THẢO LUẬT THỦY SẢN (SỬA ĐỔI)

BÁO CÁO TỔNG KẾT 13 NĂM THI HÀNH  PHÁP LUẬT VỀ THUỶ SẢN (2003-2016)

BÁO CÁO Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Luật Thủy sản (sửa đổi)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TRONG DỰ ÁN  LUẬT THỦY SẢN (SỬA ĐỔI)

BÁO CÁO Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH Dự án Luật thủy sản (sửa đổi)

BÁO CÁO Giải trình một số ý kiến về Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi)

BÁO CÁO Tiếp thu, giải trình Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các Thành viên Chính phủ về Dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)

LUẬT THỦY SẢN (SỬA ĐỔI)

HỒ SƠ DỰ ÁNLUẬT THỦY SẢN (SỬA ĐỔI)

TỜ TRÌNH Về Dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)

NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, chính sách của Kiểm lâm

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) 

BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (SỬA ĐỔI)

BẢN TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ  VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (SỬA ĐỔI)

BÁO CÁO Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

BÁO CÁO Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế  về Luật liên quan đến Lâm nghiệp và Bảo vệ, Phát triển rừng

BÁO CÁO Tổng kết tình hình thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và đề xuất định hướng sửa đổi Luật

BÁO CÁO Đánh giá tác động của chính sách trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

BÁO CÁO Tiếp thu, giải trình Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến góp ý của các Thành viên Chính phủ về Dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

BÁO CÁO Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (SỬA ĐỔI)

BÁO CÁO Một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

TỜ TRÌNH Về Dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

LUẬT QUY HOẠCH

BÁO CÁO Một số vấn đề lớn về dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

BÁO CÁO giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quy hoạch

BÁO CÁO Một số vấn đề lớn về dự án Luật quy hoạch

LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

Báo cáo thẳm định Luật bảo vệ và phát triển rừng (SĐ)

TỜ TRÌNH TÓM TẮT Về dự án Luật tố cáo (sửa đổi) 

HỒ SƠ TRÌNH QUỐC HỘI DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

TỜ TRÌNH Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ TỔ CHỨC TÍN DỤNG YẾU KÉM 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

BẢNG TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA BỘ, NGÀNH ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

BẢNG TỔNG HỢP, TIÊP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng

BẢNG SO SÁNH QUY ĐỊNH TẠI DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

TÀI LIỆU THAM KHẢO DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VỀCÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ TỔ CHỨC TÍN DỤNG YẾU KÉM 

THÔNG TƯ Quy định về hình thức, thời hạn, công bố thông tin kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và thành phần của Ban kiểm soát đặc biệt 

BÁO CÁO Tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của Thường trực Ủy ban Kinh tế về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng

BÁO CÁO Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016

TỔNG HỢP TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (Tính đến ngày 31/12/2016)

CƠ CẤU TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (Tính đến ngày 31/12/2016)

QUỸ ĐẤT CHIA THEO NHÓM MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (Tính đến ngày 31/12/2016)

TỔNG HỢP TÀI SẢN NHÀ NƯỚC CHIA THEO LOẠI TÀI SẢN (Tính đến ngày 31/12/2016) 

TỔNG HỢP GIÁ TRỊ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC  THEO NHÓM CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (Tính đến ngày 31/12/2016)

TỔNG HỢP TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO CẤP QUẢN LÝ (Tính đến ngày 31/12/2016)

XE Ô TÔ THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

XE Ô TÔ SỬ DỤNG VƯỢT THỜI HẠN QUY ĐỊNH (Tính đến ngày 31/12/2016)

TÀI SẢN KHÁC CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (Tính đến ngày 31/12/2016)

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016)

BẢNG TỔNG HỢP TÀI SẢN NHÀ NƯỚC ĐẾN NGÀY 31/12/2016 (Chi tiết theo từng Bộ, cơ quan trung ương)

BẢNG TỔNG HỢP TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NGÀY 31/12/2016 (Chi tiết theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

DANH MỤC Các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các Văn bản khác liên quan (từ 03/6/2008 – 30/03/2017)

BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

LUẬT Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

TÀI LIỆU DỰ ÁN LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA  Trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3

BÁO CÁO giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa 

NGHỊ ĐỊNH Hướng dẫn thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến các Đoàn Đại biểu Quốc hội về dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật cảnh vệ

LUẬT CẢNH VỆ

DỰ ÁN LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (SỬA ĐỔI)

BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Thanh Anh
Số lần đọc:436