Tài liệu kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14
Ngày: 25.05.2017

Tài liệu kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 (Cập nhật ngày 18/6/2017)

Tài liệu kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 (Cập nhật ngày 16/6/2017)

Tài liệu kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 (Cập nhật ngày 15/6/2017)

Tài liệu kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 (Cập nhật ngày 14/6/2017)

Tài liệu kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 (Cập nhật ngày 09/6/2017)

Tài liệu kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 (Cập nhật ngày 08/6/2017)

Tài liệu kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 (Cập nhật ngày 01/6/2017)

Tài liệu kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 (Cập nhật ngày 29/5/2017)

Tài liệu kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 (Cập nhật ngày 26/5/2017)

Tài liệu kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 (Cập nhật ngày 25/5/2017)

Tài liệu kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 (Cập nhật ngày 25/5/2017)

Tài liệu kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 (Cập nhật ngày 25/5/2017)

BÁO CÁO Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi)

BÁO CÁO TÓM TẮT Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi)

LUẬT ĐƯỜNG SẮT (SỬA ĐỔI)

BÁO CÁO TÓM TẮT giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý ngoại thương

BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự án Luật quản lý ngoại thương

TÀI LIỆU DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI)

LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

HỒ SƠ DỰ ÁN LUẬT THỦY LỢI

BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu chỉnh lý Dự án Luật Thủy lợi

LUẬT THUỶ LỢI

BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

BẢN SO SÁNH GIỮA DỰ THẢO LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI) TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 2 VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐƯỢC TIẾP THU, CHỈNH LÝ, TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 3 

BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức về dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

BẢNG SO SÁNH DỰ THẢO LUẬT CẢNH VỆ TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 2 VÀ DỰ THẢO LUẬT DỰ KIẾN TIẾP THU Ý KIẾN CỦA CÁC ĐOÀN ĐBQH VÀ CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội về dự án Luật Cảnh vệ

BÁO CÁO Tập hợp ý kiến của các đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội về dự án Luật Cảnh vệ

DỰ ÁN LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (SỬA ĐỔI)

BÁO CÁO giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 

BÁO CÁO TÓM TẮT Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 

LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

BẢN HỢP NHẤT GIỮA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 VÀ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

TÀI LIỆU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO LUẬT           SỐ ....../2017/QH14) VÀ VỀ HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỐ 101/2015/QH13, LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ SỐ 99/2015/QH13, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM SỐ 94/2015/QH13 

BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến các Đoàn Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

TỜ TRÌNH Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017                    

TỜ TRÌNH TÓM TẮT Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017                    

NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018 VÀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2017

TỜ TRÌNH Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

ĐỀ NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2017

Phụ lục CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRÌNH QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRONG NĂM 2016 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2017

MỘT SỐ VẤN ĐỀ Đề nghị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luậnở Tổ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

HỒ SƠ TRÌNH QUỐC HỘI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

TỜ TRÌNH Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

BÁO CÁO TÓM TẮT Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CÁC CHÍNH SÁCH XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA TCTD, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG

NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC MÀ NHÀ NƯỚC SỞ HỮU 100% VỐN ĐIỀU LỆ DO CHÍNH PHỦ THÀNH LẬP ĐỂ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Cách xác định Nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

NGHỊ QUYẾT Về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG

BẢNG TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA BỘ, NGÀNH ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

BẢNG TỔNG HỢP, TIÊP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

BÁO CÁO Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

BẢNG SO SÁNH, GIẢI TRÌNH CÁC QUY ĐỊNH TẠI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Thanh Anh
Số lần đọc:471