Tăng cường kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày: 06.04.2022
Trong giai đoạn 2016-2021 tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giảm mạnh so với giai đoạn 2010-2015; toàn tỉnh tiếp nhận 2.270 đơn (2.190 khiếu nại, 80 tố cáo), giảm 2.957 đơn so với cùng kỳ. Nội dung khiếu nại tập trung chủ yếu khiếu nại các quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, khiếu nại việc thực hiện chính sách, khiếu nại quyết định xử lý vi phạm hành chính. Nội dung tố cá chủ yếu tố cáo hành vi của cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Qua đánh giá, nguyên nhân khách quan phát sinh khiếu nại tố cáo là chính sách pháp luật, nhất là về đất đai thường xuyên sửa đổi, bổ sung. Về nguyên nhân chủ quan, do công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là quản lý sử dụng đất đai ở một số nơi chưa chặt chẽ, còn có sa sót; một số địa phương triển khai thực hiện nhiều dư án phát triển kinh tế - xã hội nhưng việc lập phương án của các cơ quan chưa chính xác, có thiếu sót ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân…

Từ ngày 1-7-2016 đến 1-7-2021, công tác tiếp công dân được chính quyền địa phương, các cấp, ngành quan tâm thực hiện tốt. Theo đó, Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp và các sở, ngành tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất được 63.829 lượt/27.702 vụ việc. Trong giai đoạn này, UBND tỉnh giải quyết 2.081/2.190 đơn, đang giải quyết 109 đơn. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 331/336 đơn; giám đốc sở, ngành giải quyết 25/25 đơn; Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết 1.725/1.829 đơn. Trong số 2.081 vụ việc đã giải quyết, có 1.693 đơn trong thời hạn, 388 đơn quá hạn; 399/2.081 rút đơn; có 1.004/2.081 khiếu nại sai.

Đồng chí Nguyễn Việt Thắng - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang phát biểu đóng góp tại cuộc họp thông qua kết quả giám sát

Qua giải quyết khiếu nại đã kiến nghị thu hồi hơn 114.000 m2 đất giao nhà nước quản lý và hơn 64 triệu đồng; thu hồi 44 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp sai quy định; giữ ổn định cho công dân sử dụng hơn 3.000 m2 đất, bồi thường bổ sung cho công dân hơn 60 tỷ đồng, bố trí 25 nền tái định cư và 2 căn nhà…

Kết luận tại cuộc họp thông qua kết quả giám sát “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1-7-2016 đến 1-7-2021” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn giám sát và đề nghị thư ký đoàn tổng hợp, hoàn chỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh phát biểu tại cuộc họp thông qua kết quả giám sát “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1-7-2016 đến 1-7-2021” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé cho rằng tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2021 giảm so với cùng kỳ. Việc chấp hành pháp luật trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, ban, ngành tương đối nghiêm túc, tỷ lệ giải quyết cao; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo được thực hiện… Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là chính sách liên quan đến chính sách về đất đai.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé thống nhất kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục có chủ trương chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy Đảng quan tâm, tăng cường công tác chỉ đạo sâu sát trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoàn thiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng nâng cao thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan tư pháp…

Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quy định thống nhất về thời hiệu khiếu nại giữa Luật Khiếu nại và Luật Tố tụng hành chính. Ủy ban Trung ương Mặt trật Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

UBND tỉnh tăng cường kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn; nâng cao năng lực tham mưu của các cơ quan chuyên môn trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng.

Tòa án nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện đúng trình tự tố tụng, hạn chế tình trạng bị khiếu nại vì chậm đưa vụ án ra xét xử; tăng cường theo dõi, nhắc nhỡ và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả xét xử các vụ án hành chính… Viện Kiểm sát nhân dân tỉn chủ trì phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc xác định, phân loại đơn để áp dụng thống nhất trình tự pháp luật.

 

QUỐC TRINH
Số lần đọc:183