Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Ngày: 28.09.2020
Ngày 24-9, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang tổ chức tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 tại Trường Cao đẳng Kiên Giang. Tham dự có ông Mã Tuấn Tửu, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cùng lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Trong đó, có 2 công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng tham dự.

Tại buổi tập huấn ông Mã Tuấn Tửu triển khai các nội dung tập huấn và những điểm mới trong công tác thi đua, khen thưởng như: Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 809/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn số 56/HD-HĐTĐKT ngày 10/7/2019 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh hướng dẫn nội dung, phương pháp chấm điểm Nội dung 3 trong tiêu chí thi đua quy định tại Quyết định số 809/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Qua chia sẽ những quy định về công tác thi đua, khen thưởng giữa lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng cùng các lãnh đạo và công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã tháo gỡ những vướng mắc trong công tác này./.

 

 

Hồng Thẳm
Số lần đọc:581