Tập trung quyết liệt trong tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo
Ngày: 16.04.2019
Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân; tăng cường gắn kết chặt chẽ với các ngành, địa phương tập trung quyết liệt trong tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo là kiến nghị của Đoàn giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tại buổi làm việc về thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018.

Đoàn giám sát nhận thấy: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã làm tốt vai trò tham mưu UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần làm chuyển biến nhanh về kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số. Các cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng giúp người dân nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất, tạo thu nhập, ổn định đời sống; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm dần qua từng năm: Năm 2012 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên 6.000 hộ, chiếm tỷ lệ 10,47%; năm 2018, số hộ nghèo dân tộc thiểu số 4.854 hộ, chiếm tỷ lệ 7,29%; đến nay đã có 12 xã hoàn thành mục tiêu chương trình 135; 29 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, việc hướng dẫn phân bố vốn thực hiện chương trình của các Bộ, ngành trung ương chưa thống nhất, đồng bộ, kịp thời. Một số huyện việc triển khai và hoàn thành các dự án còn chậm, chưa đúng thời gian quy định, tiến độ giải ngân chậm, nhất là các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Sự phối hợp giữa các cơ quan chủ trì chương trình với các cơ quan chủ trì các dự án, tiểu dự án chưa được chặt chẽ; trình độ năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, huyện còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thương xuyên… là vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới./.

 

 

NGỌC BÍCH
Số lần đọc:264