Thảo luận ở tổ về Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
Ngày: 06.06.2022
Chiều ngày 26/5/2022 Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung: Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Tại Tổ 12, Tổ trưởng Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh điều hành thảo luận.

Qua thảo luận  Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)  đa số đồng tình với dự thảo luật. Đại biểu Nguyễn Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực huyện Ủy An Biên, ĐBQH tỉnh thống nhất việc tổ chức thanh tra hành chính như luật hiện hành, đồng thời đề nghị bổ sung thêm thanh tra đối với đơn vị hành chính đặc biệt; đề nghị giữ nguyên Thanh tra cấp huyện nhưng nâng cao năng lực cho cấp này để hoàn thành tốt được nhiệm vụ; thanh tra cấp bộ đồng tình nên ghép lại nhưng cần có tiêu chí rõ ràng và do Chính phủ quyết định; thanh tra cấp sở đồng tình giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nhưng Chính phủ cần quy định tiêu chí cụ thể, thanh tra chuyên ngành và thanh tra cấp sở không chuyên ngành  thì giao nhiệm vụ đó cho bộ phận nào để bảo đảm tính thống nhất; Điều 46 thống nhất bỏ thanh tra thường xuyên, chỉ thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất.

Đại biểu Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ĐBQH tỉnh phát biểu tại tổ

Đại biểu Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ĐBQH tỉnh phát biểu: các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra trách nhiệm pháp lý rất khác nhau nên cần thể hiện lại cho rõ hơn; các chức danh có thẩm quyền trong xử phạt vi phạm hành chính ở các Điều 21, 89,125 cần rà soát lại; những gì cần sửa đổi, bổ sung có thể đưa vào không nên chờ sửa các Luật liên quan mới thực hiện được; Khoản 2 Điều 27, về thanh tra sở: cần quy định bảo đảm tính thống nhất khi áp dụng pháp luật; thanh tra thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác tại Điều 10, Điều 35 còn mang định tính cần lượng hóa với những quy định rõ hơn để bảo đảm thực hiện; phân định giữa thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành (chương 4) cần định rõ sự khác biệt về mục đích, đối tượng… Chính phủ và Bộ trưởng qui dịnh theo đặc điểm ngành và lĩnh vực sẽ không bảo đảm; các biện pháp ngăn chặn theo khoản 1 Điều 69 dự thảo luật là những biện pháp nào cần cụ thể hóa. Đối với Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); qua thảo luận đa số các đại biểu thống nhất với dự thảo.

Đại biểu Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trưởng của Quốc hội, ĐBQH tỉnh, dự thảo luật lần này tương đối toàn diện nhưng còn một số nội dung tờ trình chưa nêu: Chính sách phát triển y tế cơ sở, chính sách đối với y học cổ truyền… chưa đưa vào điều chỉnh chính sách khuyến khích nghiên cứu khám chữa bệnh; trong giải thích từ ngữ, cần làm rõ hơn nội hàm Khoản 3 Điều 2 (người bệnh là người sử dụng các dịnh vụ khám chữa bệnh); cần giải thích khái niệm: kỹ thuật y, dinh dưỡng, cấp cứu y ngoại viện; Khoản 4 Điều 3 ưu tiên với các trường hợp cấp cứu là không rõ; Điều 52 chưa có qui định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở y tế;…

Đại biểu Nguyễn Danh Tú, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, phạm vi điều chỉnh chưa rõ về khám bệnh (nguy cơ mắc bệnh, phát hiện sớm bệnh tật) không nằm trong loại trừ; chữa bệnh (nhu cầu chăm sóc sức khỏe cần phân tích rõ hơn; người bệnh không có người nhận không phải là người không có danh tính…; xác minh cấp mới, cấp lại giấy phép cho người nước ngoài quy định 15 ngày là không phù hợp với luật có liên quan….; điểm b, Khoản 2 Điều 26 về thẩm quyền cấp phép còn trùng lắp cần phân định rõ. Đại biểu Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ĐBQH tỉnh phát biểu: trong dự thảo luật nội dung ủy quyền lập pháp còn nhiều (7 nội dung) đề nghị xem nội dung nào có thể đưa vào thì đưa để giảm nội dung chờ hướng dẫn; quy định về quyền khám, chăm sóc sức khỏe… ít hơn so với quy định Điều 38 Hiến pháp; khoản 1 Điều 10 cần cân nhắc việc giao người bệnh quyết định; chức danh chuyên môn (Điều 18) cần có bổ sung đánh giá tác động; hành nghề khám, chữa bệnh (Điều 22) cần rà soát lại (Điều 19) để tránh phát sinh yêu cầu bổ sung.

Đại biểu Nguyễn Danh Tú, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ĐBQH tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Thanh Anh
Số lần đọc:45