Thực hiện quy chế dân chủ phải thực chất
Ngày: 23.03.2017
Tổng kết thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2016, Ban chỉ đạo chỉ ra những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở với việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện các kết luận, chỉ thị, quyết định của Trung ương. Qua đó các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đoàn thể các cấp đều xây dựng kế hoạch cụ thể trong cơ quan, đơn vị mình; tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, góp phần lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra .

Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 11 đạt những kết quả tích cực: Thường xuyên thông báo, công khai những việc dân được biết bằng các hình thức niêm yết tại trụ sở xã, ấp, khu phố; tiếp xúc cử tri, sinh hoạt khu phố, tổ nhân dân tự quản, các tổ, hội đoàn thể. Nội dung công khai như các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kế hoạch xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, giám sát đầu tư cộng đồng đối với những công trình nhà nước và nhân dân cùng làm ở các địa phương và cơ sở. Những việc liên quan trực tiếp đến người dân như xây dựng quy ước, bình xét hộ gia đình văn hóa, ấp văn hóa; công khai các khoản đóng góp tự nguyện để giúp đỡ người nghèo, tàn tật, neo đơn… đưa ra dân bàn.  Nhờ vậy, tạo được sự đồng thuận, đẩy nhanh được tiến độ thực hiện, chất lượng được nâng lên.

Kết quả thực hiện QCDC trong hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều thuận lợi. Mặt khác, về mặt tổ chức và hoạt động cũng chặt chẽ hơn, các quy chế, quy định của cơ quan được bàn bạc dân chủ, khi ban hành thì thực hiện nghiêm túc, những việc phải công khai đều đưa vào quy chế nên tạo sự minh bạch, hạn chế sự nghi kỵ, ngăn ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện QCDC tại các doanh nghiệp theo Nghị định số 60/2013 NĐ-CP của Chính phủ đạt nhiều kết quả. Toàn tỉnh hiện có trên 8.500 doanh nghiệp, trong đó có 250 doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn nhưng chỉ có 165 công đoàn cơ sở (CĐCS doanh ngiệp nhà nước là 6; sự nghiệp ngoài công lập là 7; doanh nghiệp nghoài khu vực nhà nước 158). Trong đó tất cả các doanh nghiệp nhà nước đều tổ chức được hội nghị người lao động; 79/120 công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức được hội nghị người lao động, còn lại không tổ chức hội nghị. Số doanh nghiệp tổ chức hội nghị thì người lao động phát huy được quyền làm chủ của mình, đóng góp ý kiến, thảo luận, bàn bạc dân chủ các nội quy, quy chế, chương trình, kế hoạch liên quan đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

Tuy thực hiện DCCS ở xã, phường, thị trấn có chuyển biến tích cực nhưng chưa đều, còn một số nơi cấp ủy, chính quyền, người dân chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm đúng mức. Ban chỉ đạo cấp huyện, xã một số nơi hoạt động chưa đều, các thành viên thiếu phối hợp, ít bám cơ sở để nhắc nhở và chỉ đạo kịp thời; công tác tuyên truyền, niêm yết công khai thực hiện chưa đầy đủ; người dân một số nơi chưa thật quan tâm đến quyền lợi của cộng đồng. Đa phần các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tốt DCCS nhưng cũng còn một số ít thực hiện chưa nghiêm, làm mất dân chủ dẫn đến mất đoàn kết, khiếu nại, tố cáo, không hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; trong đó, có nhiệm vụ thực hiện DCCS. Thực hiện DCCS ở doanh nghiệp đặt ra nhiều thách thức: Phải cạnh tranh khốc liệt để duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nên xem nhẹ DCCS; doanh nghiệp có vốn nhà nước ít so với tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thuộc khu vực tư nhân và trách nhiệm hữu hạn; khu vực này quy mô nhỏ và lực lượng lao động phần lớn không ổn định, nên thực hiện dân chủ gặp nhiều khó khăn; nhận thức về dân chủ của người sử dụng lao động cũng như người lao động chưa sâu nên không có yêu cầu thực hiện.

Để thực hiện QCDCCS đi vào thực chất, bà Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở nhấn mạnh: Trước hết, phải nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện tùy theo loại hình sát thực tế để phát huy hiệu quả. Cần củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp, Ban thường trực các cấp, Tổ chỉ đạo ở các ngành, cơ quan, đơn vị để nâng cao trách nhiệm và hoạt động hiệu quả hơn. Các cấp, các ngành, các doanh nghiệp cần rà soát quy chế hoạt động của mình, điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tế. Khen thưởng kịp thời những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân làm tốt; đồng thời, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân làm chưa tốt trong thời gian tới.

Thanh Anh
Số lần đọc:505