Tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang
Ngày: 04.01.2017
Sáu tháng đầu năm 2015, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang đã tiếp 29 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh 21 vụ việc.

Ngoài ra đại biểu tiếp công dân theo sự phân công của Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, với 01 cuộc, 05 lượt công dân khiếu nại.

 

Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp nhận, phân loại, cập nhật 86  đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển đến Đoàn ĐBQH và đại biểu Quốc hội, trong đó khiếu nại 23 đơn, tố cáo 03 đơn, kiến nghị, phản ánh 60 đơn; nội dung khiếu nại chủ yếu là khiếu nại quyết định hành chính, xin lại đất cũ do Nhà nước quản lý, tranh chấp đất đai giữa dân với dân sớm đưa vụ kiện ra xét xử, yêu cầu thu thập thêm chứng cứ, thẩm định lại.

 

Đoàn ĐBQH tỉnh đã chuyển đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền 14 đơn, ban hành 20 công văn hướng dẫn, 01 công văn trả lời công dân gửi đơn đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật, lưu 51 đơn, ban hành 12 công văn phúc đáp việc xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân.

 

Đến nay có 08/14 đơn đã có văn bản trả lời kết quả giải quyết, chiếm tỷ lệ 57,14%, 05 đơn đang được các cơ quan, tổ chức xem xét giải quyết chiếm tỷ lệ 35,71%.

 Công dân trực tiếp đến khiếu nại ít hơn so cùng kỳ, nhưng đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị gởi qua đường Bưu điện lại tăng 59,21% so cùng kỳ; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo mặc dù đã được các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết và có văn bản trả lời nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại.

 

Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức cho đại biểu tiếp công dân tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội chưa thường xuyên vì phần lớn đại biểu hoạt động kiêm nhiệm.

 

Vẫn còn một số cơ quan thẩm quyền, trong xem xét, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của Đoàn chuyển đến còn trễ, nội dung trả lời chưa phản ánh đúng yêu cầu,  dẫn đến việc khiếu nại kéo dài.                                                                  

Huy Hoàng
Số lần đọc:616