Vai trò cung cấp thông tin và giúp việc cho Đoàn ĐBQH và ĐBQH tỉnh Kiên Giang hiện nay
Ngày: 04.01.2017
Cung cấp và trao đổi thông tin là công việc cần thiết đối với ĐBQH trong hoạt động nghiên cứu lập pháp. Nhiệm vụ này được Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Kiên Giang, nhất là Phòng công tác ĐBQH, là nơi giúp việc trực tiếp cho các hoạt động Đoàn ĐBQH, Đại biểu Quốc hội của tỉnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu tìm kiếm thông tin giúp các ĐBQH trong các kỳ họp của Quốc hội cũng như trong quá trình hoạt động tại địa phương.

 

Thông tin cung cấp cho đại biểu cần đảm bảo chính xác, được phân tích, xử lý và thỏa mãn các yếu tố như: chính xác, liên quan đến công việc và nhiệm vụ cần được giải quyết, mang tính toàn diện, đầy đủ các yếu tố mà đại biểu cần để giải quyết tốt công việc. Bên cạnh đó thời gian phải kịp thời, mang tính thời sự, và được cập nhật thường xuyên.

 

Các thông tin cung cấp cho đại biểu bao gồm: các loại văn bản quy phạm pháp luật, những kiến nghị của cử tri trong quá trình tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, từ hoạt động giám sát, khảo sát, trên các phương tiện thông tin đại chúng... Đây là những kênh thông tin cơ bản để ĐBQH tham khảo, thảo luận, xem xét, quyết định các chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các Tờ trình, dự thảo, dự án luật và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban của Quốc hội.

 

Làm tốt công tác này không chỉ giúp cho ĐBQH thực hiện tốt quyền, trách nhiệm của đại biểu trước cử tri mà còn giúp cho cán bộ công chức Văn phòng không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật thông qua các hình thức như internet, sách, báo…

 

Với ý nghĩa và tầm quan trọng trên, thì vai trò cung cấp thông tin và giúp việc của Cán bộ công chức Văn phòng cho Đoàn ĐBQH tỉnh hiện nay là hết sức cần thiết, và rất cần được thực hiện tốt hơn, để mang lại nhiều hiệu quả cho hoạt động ĐBQH và ĐBQH tỉnh.

Thanh Trung
Số lần đọc:36