• Giám sát việc triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo

    Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát năm 2022; Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 20/02/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện giám sát năm 2022, Ban Văn hóa - Xã hội đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-BVHXH ngày 07/4/2022 về việc thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo, theo Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Đề án). Đoàn Giám sát do ông Nguyễn Văn Mau, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, làm Trưởng đoàn.

    Đăng ngày: 31.05.2022