Hủy tìm
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chi tiết
1 Qui định mới về nâng lương trước thời hạn Qui định mới về nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức 01/5/2012 Chi tiết
2 Nghị định số 64/2013/NĐ-CP Ngày 27/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Khoa học và Công nghệ, chuyển giao công nghệ. 15/8/2013 Chi tiết
3 Các văn bản mới về KHCN Ngày 03/4/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia. 01/6/2014. Chi tiết
4 64/2014/NĐ-CP Nhiều chính sách ưu đãi trong việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 26/06/2014 Chi tiết
5 37/2014/QĐ-TTg Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 18/06/2014 Chi tiết
6 33/2014/TT-BTNMT Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Khoa học và Công nghệ 10/06/2014 Chi tiết
7 40/2014/NĐ-CP Ngày 27/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Khoa học và Công nghệ, chuyển giao công nghệ. 12/05/2014 Chi tiết
8 38/2014/NĐ-CP Ngày 27/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Khoa học và Công nghệ, chuyển giao công nghệ. 06/05/2014 Chi tiết
9 06/2014/TT-BKHCN Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia 25/04/2014 Chi tiết
10 23/2014/NĐ-CP Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 03/04/2014 Chi tiết