Đại biểu Quốc hội Hồ Văn Thái tranh luận Luật quản lý,sử dụng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ