Đại biểu Châu Quỳnh Dao thảo luận về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam