Đại biểu Hồ Văn Thái thảo luận về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam