Kỳ họp Thứ 3, QH khóa XIII, đại biểu Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc QH, phát biểu thảo luận tại hội trường về Đề án tiếp tục đổi mới năng cao chất lượng hoạt động QH