Quốc Hội nghe trình bày về Luật Biên phòng Việt Nam và thảo luận về Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)